ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มศว รับ อาจารย์ (บัดนี้ - 24 พ.ค.54)
ประกาศรับสมัครงานว่างวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มศว รับ อาจารย์ (บัดนี้ - 24 พ.ค.54) | งานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา อัพเดท : JOB.SIAMHRM.COM :- เปิดรับสมัคร วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มศว รับ อาจารย์ (บัดนี้ - 24 พ.ค.54) , หางาน วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มศว รับ อาจารย์ (บัดนี้ - 24 พ.ค.54) , ตำแหน่งงานราชการ, ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจ, ตำแหน่งงานสถาบันการศึกษา, ตำแหน่งงานการศึกษา, งานราชการ, งานรัฐวิสาหกิจ, งานการศึกษา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดศูนย์ภาษา (สาขาภาษานานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-1465 และ (1) 7-1502
สังกัดศูนย์ภาษา (สาขาภาษานานาชาติ)
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

อัตราเงินเดือน 15,176 – 47,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ มศว องครักษ์
2. งานสอนเฉลี่ยสัปดาห์ละ 9 – 12 ชั่วโมง
2.1 สอนวิชาพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี
2.2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ อาทิ
2.2.1 จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับหน่วยงานต่างๆ
2.2.2 สอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะให้กับคณะต่างๆ
2.2.3 เป็นกรรมการ (วุฒิปริญญาเอก) หรือผู้ช่วยกรรมการ (วุฒิปริญญาโท) พิจารณาเค้าโครง และสอบปริญญานิพนธ์ หรือ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
2.2.4 กรรมการตรวจเครื่องมือการทำวิจัย
2.3 ทำเค้าโครงการสอน จัดทำและจัดหาเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสอน
2.4 ออกข้อสอบ คุมสอบ ตรวจข้อสอบ และทำคะแนนรายงานผล
2.5 เขียนรายงานประจำสัปดาห์ของวิชาที่สอน
3. งานผลิตผลงานทางวิชาการ ได้แก่
3.1 งานผลิตตำรา บทความ และหรือเอกสารประกอบการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบปีละอย่างน้อย 1 เรื่อง
3.2 งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาการเรียนการสอน
3.3 งานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบของการตีพิมพ์ในวารสารวิชาชีพ / วิชาการ หรือเสนอต่อ ที่ประชุมทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง ต่อปีการศึกษา
4. งานบริการทางวิชาการตลอดเทอม ได้แก่
4.1 งานบริการวิชาการ / กิจกรรมวิชาการ : การประชุมวิชาการ / กรรมการวิชาการ / การบริหารโครงการวิชาการ / กรรมการตรวจสอบผลงาน / ตัดสินผลงาน / ประเมินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง / การจัดนิทรรศการ / การบริหารชุมชน / วิทยากร / งานประกันคุณภาพภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย
4.2 งานกิจการนิสิต / กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม : งานที่ปรึกษาชมรม / สโมสร / ปฐมนิเทศ / ปัจฉิมนิเทศ / งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย
4.3 งานที่ได้รับมอบหมาย : งานสำคัญๆ ของมหาวิทยาลัย-หน่วยงาน / งานประชาสัมพันธ์ / งานเฉพาะกิจ / กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย
5. งานที่ภาควิชา / คณะ / มหาวิทยาลัย มอบหมาย เช่น การจัดการเรียนการสอนในภาควิชาและกิจกรรมนิสิตต่างๆ

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ
ณ ศูนย์ภาษา วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-2603934

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัครลงประกาศงาน วันที่ 26/04/2011 15:17:32
จำนวนผู้ชม 2102
ครั้ง

หางานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานสถิติ,นายช่างเทคนิค,นักโภชนาการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์(โรงพยาบาลระยอง) ( บัดนี้ - 10 กันยายน 2557 ) 03/09/2014
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ( 3 - 11 กันยายน 2557 ) 03/09/2014
สสส.รับสมัคร ผู้ชำนาญการกลุ่มสนับสนุนงานนวัตกรรม (บัดนี้ - 15 กันยายน 2557) 03/09/2014
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครพนักงาน 4 ตำแหน่ง (8 - 12 กันยายน 2557) 03/09/2014
กรมบังคับคดี รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ( 8 - 26 กันยายน 2557 ) 03/09/2014
หางานรัฐวิสาหกิจ
ไปรษณีย์ไทย รับสมัครพนักงานวุฒิปวส. (บัดนี้ - 15 กันยายน 2557) 03/09/2014
ไปรษณีย์ไทย รับสมัครพนักงานวุฒิปริญญาตรี (บัดนี้ - 15 กันยายน 2557) 03/09/2014
บริษัททีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด เปิดรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล. เจ้าหน้าที่งานด้านช่าง หลายอัตรา 28/08/2014
ธนาคารออมสินเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ หลายอัตรา บัดนี้ถึงสิ้นธันวาคม 2557 28/08/2014
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อวัดความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 (29 สิงหาคม - 18 กันยายน 2557) 28/08/2014
หางานสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ 2 (บัดนี้ - 26 กันยายน 2557) 03/09/2014
คณะแพทยศาสตร์ มศว รับสมัครผู้ช่วยช่าง (บัดนี้ - 30 กันยายน 2557) 03/09/2014
คณะแพทยศาสตร์ มศว รับสมัครช่างเทคนิค , คนงาน (บัดนี้ - 30 กันยายน 2557) 03/09/2014
คณะสังคมศาสตร์ มศว รับสมัครผู้ปฏิบัติงานบริหาร (บัดนี้ - 30 กันยายน 2557) 03/09/2014
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครงาน ตำแหน่งครูผู้สอน ( 2 - 6 กันยายน 2557 ) 03/09/2014

 

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

หางานผ่าน Pocket PC


พื้นที่โฆษณา
พื้นที่โฆษณา
พื้นที่โฆษณา (ว่าง)


พื้นที่โฆษณา (ว่าง)

ลงโฆษณา Banner
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
jobduzy.com
freejobthai.com
ติดต่อทีมงาน


คณะบุคคล
สยามเอชอาร์เอ็ม


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 14
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page


แลกแบนเนอร์
SiamHRM.com : Jobs Online

หางาน

ประกาศงานฟรี

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!แนะนำ สำหรับ Web Sites ที่มี เนื้อหากลุ่มเดียวกัน ติดต่อแลก Link กันได้ โดยนำ Code ด้านล่าง ไปติด หน้าแรก เท่านั้น!

ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ
support (at) siamhrm.com

สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน